CN
EN

顾客例证

 顾客案例

1
李姐4个月对比照

 
         

2
娟姐3个月对比照片 

       3
黄姐做 白发转黑/基础型套餐/四个月前后对比照

 
        

4


福先生做 白发转黑/加强型套餐/四个月前后对比照

       
 

5

 

陈先生做 止脱生发/升级套盒/四个月前后对比照

       

 

6

郑先生做 止脱生发/加强型套餐/五个月前后对比照

      

7

黄先生做 斑秃治疗套餐/三个月前后对比照

        

 
 

             【其他客户套餐前后对比照】